AURea4RURAL: Augmented reality in rural tourism

Kirjeldus
Projekti Aurea4Rural eesmärk on luua innovaatiline liitreaalsuse digitaalne platvorm kasutamiseks maaturismisektoris. Õppesisu on koostatud pidades silmas oskusi, mida vajavad selle sektori ettevõtete töötajad - avalike loodusparkide, maapiirkondade hotellide ja restoranide, vaba aja ettevõtted juhid, maapiirkondade omavalitsuste kultuuri- või keskkonnaosakondade töötajad.
 
Projekti Aurea4Rural on kaasatud kolm ettevõtteid ühendavat organisatsiooni, millest kaks - mittetulundusühing Eesti Maaturism (koordinaator) ja Euroopa Maaturismi Föderatsioon EuroGites esindavad maaturismisektorit, DLEARN aga koondab digitaalse õppe valdkonna ettevõtteid. Projektipartneriteks on ka Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning kaks liitreaalsusele spetsialiseerunud asutust: kutsehariduse pakkuja ja IKT arendaja CETEM ning kõrgharidust pakkuv instituut KIT.
 
Aurea4Rural on Euroopa Komisjoni rahastatav Erasmus + kutsehariduse ja -koolituse valdkonna strateegilise partnerluse projekt.Need koolitusmaterjalid on koostatud 2019. aastal ning kaitstud litsentsiga Creative Commons Attribution 4.0 International.

FreeBSD autoriõigused

Autoriõigused 1992-2020 FreeBSD projekt.

Levitamine ja kasutamine lähte- ja binaarsetes vormides, koos modifikatsioonidega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. Lähtekoodi levitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja alljärgnev vastutuse välistamise teatis.
  2. Binaarses vormis levitamisel tuleb levitamisega kaasnevas dokumentatsioonis ja / või muudes materjalides ära tuua ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja alljärgnev vastutuse välistamise teatis.

KÄESOLEVA TARKVARA ANNAVAD AUTOR JA KAASAUTORID KASUTAMISEKS "NAGU ON" PÕHIMÕTTEL NING VÄLISTAVAD ENDA VASTUTUSE SÕNASELGETE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ,TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIIDE OSAS. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA AUTOR VÕI KAASAUTORID MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, HOIATAVA ISELOOMUGA EGA KAASNEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ASENDUSKAUPADE VÕI –TEENUSTE HANKIMINE; KASUTAMISE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUS; ÄRIKATKESTUS), KUIDAS IGANES NEED ON PÕHJUSTATUD NING MIS IGANES VASTUTUSE TEOORIA JÄRGI, OLGU SEE LEPINGULINE, RANGE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUL MOEL), MIS SELLE TARKVARA KASUTAMISEST MIS IGANES MOEL VÕIVAD TEKKIDA, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEAVITATUD.

Tarkvaras ja dokumentatsioonis sisalduvad vaated ja järeldused on autorite arvamused ja järeldused, ning neid ei tohiks tõlgendada nii, nagu need esindaksid FreeBSD projekti ametlikke poliitikaid, ei otseselt ega kaudselt väljendatuna.